airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udgivet i 2014

Udfasning af midlertidige ændringer i børnevaccinationsprogram 15. 12. 2014 

I henhold til Landslægeembedet skrivelse af 9. januar 2014 blev det, på baggrund af produktionsvanskeligheder på Statens Serum Institut, nødvendigt at ændre 5-års vaccinationen således, at der i stedet for DiTeKiPol Booster anvendes DiTeKi Booster plus Poliovaccine som monovaccine

Læs mere

 

Det Psykiatriske Patientklagenævn i Grønland offentliggør sin første årsberetning. 9. oktober 2014 

Det Psykiatriske Patientklagenævn blev etableret 1. juli 2013 i forbindelse med ikraftsættelse af Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Psykiatriloven). Det Psykiatriske Patientklagenævn er oprettet i henhold til Psykiatrilovens § 41.

Nævnet består af en advokat som formand, Landslægen og en repræsentant fra en patientforening, der repræsenterer de sindslidende. Landslægeembedet varetager Det Psykiatriske Patientklagenævns sekretariatsopgaver. Nævnets opgaver er at behandle klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning der uafbrudt varer mere end 24 timer samt aflåsning af døre i afdelingen.

Nævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om dets virksomhed. Årsberetningen for 2013 kan ses på Landslægeembedets hjemmeside www.nun.gl under ”Udgivelser”.

Ved spørgsmål kontakt:

Advokat Anita Strauss Sørensen
Tlf.: 321370
E-mail: as@nuna-law.gl