airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Landslægens vejledninger for sundhedsprofessionelle

Landslægens Vejledninger for sundhedsprofessionelle er de officielle retningslinjer for sundhedsfaglig virksomhed i Grønland.
Vejledningerne er anført i alfabetisk rækkefølge efter emne.

Vejledninger 

Anthrax
Vejledning vedr materiale til undersøgelse af anthrax (miltbrand)

Blodtransfusion
Blodtransfusion - Vejledning vedrørende oprettelse og vedligehold af bloddonorkorps samt tapning og transfusion

Akut Livreddende blodtransfusion - til blødende patient hvor der ikke findes type-specifik donor eller "universaldonor" (O RH (D) neg)

Carnitin Transporter Defekt
Carnitin Transporter Defekt - Vejledning vedrørende CTD blandt færinger bosat i Grønland

Coronavirus (SARS-CoV-2)
Landslægeembedets vejledning nr. 8/2023 om vaccination mod covid-19 og influenza

Delegation
Vejledning om delegation

Dokumentation
Landslægeembedets vejledning nr. 6/2023 om dokumentation af sundhedsfaglige ydelser (journalføring)

Forsøgsordning med medicinsk cannabis
Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis

Jern- og vitamintilskud til børn
Vejledning om jern- og vitamintilskud til børn

HIV
Rutinemæssig undersøgelse for HIV-antistof

Vejledning om anmeldelse af AIDS og indberetning af HIV-antistof undersøgelse og HIV-positive fund

Skema - indberetning af HIV-antistof positive personer

Hygiejne
Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren

Håndtering af lægemidler mv.
Landslægeembedets vejledning nr. 5/2023 om ordination og håndtering af lægemidler

Retningslinier for indberetning af bivirkninger og hændelser i forbindelse med anvendelse af lægemidler

Håndtering af lægemidler og medicingivning for ældre- og plejeboliger m.m.

Meningitis
Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit - Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling)

Misdannelser
Vejledning om indberetning af misdannelser

MRSA
Meticillin Resistent Stafylococcus Aureus (MRSA)

PCB
Vejledning om PCB i indeklima

Personundersøgelse
Vejledning - Retsmedicinske Personundersøgelser og PU-kit

Rabies
Vejledning vedrørende human rabiesprofylakse

Sikkerhedsseler og styrthjelm
Vejledning om dispensation fra pligt til at anvende sikkerhedssele

Vejledning om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel, snescooter eller knallert

Smitsomme sygdomme
Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

Telemedicin
Telemedicin - Vejledningom ansvarsforholdene

Tuberkulose

Landslægeembedets vejledning nr. 4/2023 om tuberkulose

Vaccinationer 

Andre skrivelser og notater 

Sundhedsledelsen, politiet og Landslægeembedet har i fællesskab udarbejdet notatet "Regionslægers retslige opgaver og samarbejde med politiet" (version december 2017)

Ebola