Landslægens Vejledninger for Sundhedsprofessionelle

Landslægens Vejledninger for sundhedsprofessionelle er de officielle retningslinjer for sundhedsfaglig virksomhed i Grønland

Vejledningerne er anført i alfabetisk rækkefølge efter emne.

Anthrax
Vejledning vedr. materiale til undersøgelse for anthrax (miltbrand)

Blodtransfusion
Blodtransfusion - Vejledning vedrørende oprettelse og vedligehold af bloddonorkorps samt tapning og transfusion

Akut Livreddende blodtransfusion - til blødende patient hvor der ikke findes type-specifik donor eller "universaldonor" (O RH (D) neg)

Carnitin Transporter Defekt
Carnitin Transporter Defekt - Vejledning vedrørende CTD blandt færinger bosat i Grønland

Dokumentation
Dokumentation i Sundhedsvæsenet

Jern- og vitamintilskud til børn
Vejledning om jern- og vitamintilskud til børn

HIV
Rutinemæssig undersøgelse for HIV-antistof

Vejledning om anmeldelse af AIDS og indberetning af HIV-antistof undersøgelse og HIV-positive fund

Hygiejne og isolation

Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren

Hygiejne i daginstitutioner - Vejledning vedrørende forebyggelse af smitte med infektioner blandt børn og personale

Forholdsregler ved isolation og pleje af patienter med smitsomme sygdomme

Håndtering af lægemidler mv.
Ordination og håndtering af lægemidler samt medicingivning i Sundhedsvæsenet

Retningslinier for indberetning af bivirkninger og hændelser i forbindelse med anvendelse af lægemidler

Håndtering af lægemidler og medicingivning for ældre- og plejeboliger m.m.

Meningitis
Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit - Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling)

Misdannelser

Vejledning om indberetning af misdannelser

MRSA
Meticillin Resistent Stafylococcus Aureus (MRSA)

PCB
Vejledning om PCB i indeklima

Personundersøgelse
Vejledning - Retsmedicinske Personundersøgelser og PU-kit

Rabies

Vejledning vedrørende human rabiesprofylakse

Sikkerhedsseler og styrthjelm

Vejledning om dispensation fra pligt til at anvende sikkerhedssele

Vejledning om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel, snescooter eller knallert

Smitsomme sygdomme (se også tuberkulose)

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

Telemedicin
Telemedicin - Vejledningom ansvarsforholdene

Tuberkulose
Tuberkulose - Diagnostik, behandling, kontrol og anmeldelse samt kontaktopsporing, vaccination og forebyggelse

Diagnostisk Algoritme for Tuberkulose

Vaccinationer
Børnevaccinationer - Til læger, sundhedsplejersker, stationssygeplejersker, jordemødre m.m.

Vejledning om vaccination mod sæsoninfluenza

REGISTRERING AF VACCINATIONER I ÆSKULAP (gælder kun på Østkysten, hvor Æskulap fortsat anvendes som IT-system).

_______________________________________________________________________

Andre skrivelser og notater

Ebola
Retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom (EVD)