airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grønlands Sundhedslovgivning

Denne underside er under udarbejdelse og dækker aktuelt ikke al gældende sundhedslovgivning i Grønland.

Landslægens virksomhed 

Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 15. juni 2017 om Landslægeembedets virke ►Klik her

Autorisationslovgivning 

Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke ►Klik her

 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. april 1998 om ansættelse af udenlandske sygeplejersker i det grønlandske sundhedsvæsen ►Klik her

 

Anordning nr. 860 af 18. december 1991 for Grønland om ikraftsættelse af lov om udøvelse af lægegerning ►Klik Her

 

Lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger ►Klik her

Ligsynslov mv. 

Anordning nr 533 af 6. september 1988 om ikrafttræden for Grønland af lov om ligsyn m.v. ►Klik her

Landslægens cirkulære nr. 18 af 21. december 1988 om ligsyn og udstedelse af dødsattester m.v. ►Klik her

Bekendtgørelse nr. 537 af 9. september 1988 for Grønland om lægers og andre personers adgang til at foretage ligsyn og udstede dødsattest ►Klik her

Lægemidler 

Landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler ►Klik her

Landstingsforordning nr. 6 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om lægemidler (Hjemmel til at Lægemiddelkomiteen løbende kan godkende lægemidler) ►Klik her

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 14. november 2005 om Lægemiddelkomiteen ►Klik her

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 14. november 2005 om indberetning af oplysninger om forbrug af liste A lægemidler ►Klik her

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 14. november 2005 om rekvirering og håndtering af lægemidler ►Klik her

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 14. november 2005 om medicinkort og recepter ►Klik her

Lovgivning vedrørende svangerskabsafbrydelse, sterilisation og kastration 

Lov nr. 232 af 12. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse ►Klik her

Bekendtgørelse nr. 265 af 19. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse ►Klik her

Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland ►Klik her

Lov nr 233 af 12. juni 1975 om ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration. ►Klik her

Lov nr. 318 af 13. juni 1973 om sterilisation og kastration ►Klik her

Bekendtgørelse nr. 402 af 4. august 1975 for Grønland om sterilisation og kastration ►Klik her 

Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ►Klik her

Inatsisartutlov nr. 12 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Betænkningstid ved tvangsbehandling, Afgørelseskompetence ved beskikkelse af patientrådgiver, Klageadgang og domstolsprøvelse) ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 2. december 2013 om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 2. december 2013 om underretning og klagevejledning i forbindelse med frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 2. december 2013 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 2. december 2013 om tvangsprotokoller og optegnelser, samt registrering og indberetning af tvang, samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på sundhedsvæsenets institutioner ►Klik her

Klager over sundhedsvæsenet og sundhedsfaglig virksomhed 

CIRKULÆRE Nr. 13 af  19. december 2002 OM KLAGER OVER SUNDHEDSVÆSENETS SERVICE MV. ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 24. september 2012 om klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ►Klik her

Lovgivning om smitsomme sygdomme, herunder seksuelt overførbare sygdomme 

Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ►Klik her

Landstingsforordning nr. 17 af 31. oktober 1996 om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt ►Klik her

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. februar 1996 om anmeldelse af erhvervet immundefekt syndrom (AIDS) og indberetning af HIV-antistof undersøgelser og fund til Embedslægeinstitutionen i Grønland ►Klik her

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ►Klik her

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5, 13. april 2010 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen ►Klik her

Anmeldelse af cancersygdomme til Landslægeembedet 

Landslægens Cirkulære nr. 9 af 15.1.1987 om lægers anmeldelse til Cancerregistret af kræftsygdomme mv. ►Klik her

Patienters retsstilling (selvbestemmelse, patientens inddragelse, sundhedspersonens ansvar, uafvendeligt dødende, aktindsigt, tavhedspligt mv.) og rettigheder 

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling ►Klik her

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. ►Klik her